Giorgetti Store Milano mobile-bottone-menu

Mea

Chi Wing Lo

Mea两抽屉床头柜,以抛光铁木豆贴面板结构展现特色。抽屉的正面和手把采用革料制成,备有多种色彩可选,此外并备有配置无声系统滑轨装置。随附两个抛光铁木豆实木托盘,托盘内侧平面采用革料制成,同样有多种色彩可供选择。

获取信息,估价或预约会面:
电话: +39 02 36638440
电邮: salesmanager@giorgettimilano.it