Giorgetti Store Milano

Epi

Chi Wing Lo

Epi写字台,结构采用黑核桃木贴面多层板制成。桌面备有单一抽屉,而加高平台则由两扇小门板柜和三个开放格组成。桌脚和把手采用金属涂饰铜色制成。

获取信息,估价或预约会面:
电话: +39 02 36638440
电邮: salesmanager@giorgettimilano.it