Giorgetti Store Milano mobile-bottone-menu

Sandy

Umberto Asnago

梣木实木椅,坐垫可选布料或皮料。以微斜又舒适的椅背,以及较低的扶手展现特色。降低扶手的设计在于使座椅能够更完美的靠近餐桌。外覆面饰不可拆卸。

获取信息,估价或预约会面:
电话: +39 02 36638440
电邮: salesmanager@giorgettimilano.it