Giorgetti Store Milano mobile-bottone-menu

Kaleido

多色毯,以犹如万花筒图像的不规则几何图纹展现特色。采用竹丝纤维与麻料,以簇绒工艺手工制成。

获取信息,估价或预约会面:
电话: +39 02 36638440
电邮: salesmanager@giorgettimilano.it